logo
logo
skcsendehupl
 • stavebná firma
  "Zdravie je umenie byť v súlade so sebou samým."

separator

Ženské archetypy

Prečo niektoré ženy uprednostnia kariéru pred rodinou a iné deti pred manželom?

Švajčiarska psychoanalytička Toni Wolffová vytvorila téoriu štyroch ženských archetypov. Prečo je aktuálna aj dnes?

Prečo niektoré ženy uprednostnia kariéru pred rodinou a iné deti pred manželom?

Na snímke Toni Wolffová a Carl Gustav Jung. Zdroj: Facebook- Carl Jung

Keď sme sa v redakcii pred časom venovali seriálu o pracujúcich matkách a prinášali príbehy žien o tom, ako sa im darilo zladiť rodinu a kariéru, vyvolalo to rôzne reakcie.

Ukázalo sa, že máme v sebe zakorenené predstavy o materstve a o tom, ako by sa žena tejto úlohy mala správne ujať. Väčšina týchto predstáv však vychádza z našej vlastnej skúsenosti, nastavenia v rodine či osobnej preferencie.

V spoločnosti presiaknutej množstvom názorov a ideológií sa do popredia záujmu začínajú znova dostávať archetypy. Tie sú výsledkom práce Carla Gustava Junga, švajčiarskeho lekára a zakladateľa analytickej psychológie. Podľa jeho teórie sú archetypy časti kolektívneho nevedomia. V ňom sa nachádzajú isté vzorce, obrazy a predstavy, ktoré sú nám vlastné, či už si to uvedomujeme alebo nie.

Tieto archetypy, ktoré v sebe nosíme, nie sú samy osebe pozitívne ani negatívne. Ich znakom je práve univerzálnosť, keďže v sebe nesú celú ľudskú skúsenosť. V tejto súvislosti Jung hovorí aj o mužských a ženských archetypoch.

Práve medziľudské vzťahy, manželstvo, materstvo či budovanie kariéry sú oblasti, ktoré sa u žien stretávajú s najväčším nepochopením a posudzovaním. Prečo niektoré ženy dajú prednosť kariére pred rodinou a iné zas deťom pred vlastným manželom? Prečo sa niektoré ženy s neverou vo vzťahu stretávajú častejšie než iné, kým ďalšie o manželstvo a založenie rodiny neprejavujú žiaden záujem?

Odpovede na tieto otázky sa snaží ponúknuť švajčiarska psychoanalytička a Jungova blízka spolupracovníčka Toni Wolffová. Jej dielo Štruktúrne formy ženskej duše obsahuje mozaiku štyroch ženských archetypov. Úlohou každej ženy je podľa Wolffovej spoznať svoj primárny typ a v čo najväčšej miere integrovať aj tie ostatné. Toto je podľa nej cesta osobnostného rastu a dozrievania, ktorou by mala prejsť každá žena.

Jungova spriaznená duša

Keď sa tridsaťpäťročný lekár a analytik Carl Gustav Jung prvýkrát stretol vo dverách svojej ordinácie s dvadsaťdvaročnou Toni Wolffovou, zrejme ani netušil, že sa práve zoznámil so svojou budúcou spolupracovníčkou. Mladá Toni v tom čase trpela depresiou, ktorú zapríčinila náhla smrť jej otca.

Antonia Wolffová sa narodila 18. septembra 1888 vo švajčiarskom Berne ako prvá z troch dcér Elisabethy a Konrada Arnolda Wolffovcov. Ich otec bol úspešný obchodník, ktorý pred svadbou žil dvadsať rokov v Japonsku. V štyridsiatich dvoch rokoch sa rozhodol usadiť, vstúpil do dohodnutého zväzku a celkom sa oddal rodinnému životu.

Mladá Toni Wolffová. Zdroj: Wikimedia Commons.

Toni bola otcovou obľúbenou dcérou a rada trávila čas v jeho prítomnosti. So sestrami vyštudovala súkromnú dievčenskú školu v Zürichu a neskôr sa u nej rozvinul záujem o štúdium histórie, kultúry, filozofie a poézie. Jej otec však neschvaľoval štúdium na univerzite, ktoré bolo podľa jeho názoru vhodné len pre ženy bez vena, na zaistenie živobytia. To však nebol Tonin prípad.

Situácia sa však zmenila, keď rodina odrazu prišla o otca, ktorý náhle zomiera na infarkt. Mladá Toni upadla do hlbokej depresie, čo prinútilo jej matku vyhľadať pre ňu psychologickú pomoc. Od priateľov sa dozvedela o lekárovi a analytikovi Carlovi Gustavovi Jungovi a priviedla k nemu Toni na liečenie. Jung čoskoro spoznal v mladej žene talent a začal ju zasväcovať do vlastnej teoretickej koncepcie.

V liste Sigmundovi Freudovi o nej napísal tieto slová: „Môj nový objav, slečna Antonia Wolffová, pozoruhodný intelekt s výnimočným citom pre náboženstvo a filozofiu...“ Návštevy Jungovej ordinácie trvali tri roky a následne sa Toni Wolffová stala Jungovou spolupracovníčkou a jeho vlastnou analytičkou na ceste do nevedomia.

Jungova manželka Emma mu v tom čase porodila ich posledné, piate dieťa. Vtedy sa už na verejnosti začínalo šepkať, že vzťah Wolffovej a Junga nie je čisto pracovný. Napriek tomu Toni priateľsky vychádzala s jeho manželkou Emmou a nikdy nemala ambíciu stať sa Jungovou ženou. Po celý život ostala Toni Wolffová slobodná a bezdetná.

Všetku energiu venovala tvorivej spolupráci s Jungom. Postupom času sa stala amatérskou analytičkou s vlastnou ordináciou, kam jej Jung posielal svojich pacientov. Prijala aj úlohu prezidentky Psychologického klubu, z ktorého sa neskôr vyvinul Inštitút C.G.Junga v Zürichu.

Vo svojich štyridsiatich piatich rokoch Toni Wolffová prvýkrát verejne predčítala zo svojej monografie Individuačný proces u žien v Psychologickom klube v Zürichu. Dielo, v ktorom opisuje štyri ženské archetypy s názvom Štruktúrne formy ženskej duše, vyšlo prvý raz verejne v tlači v roku 1951 v časopise Der Psychologie v Berne.

Toni Wolffová zomiera v marci o dva roky neskôr. Už dlhšie trpela ťažkou artritídou a popritom bola aj tuhou fajčiarkou. Ako príčina jej smrti sa uvádza srdcový infarkt. Carl Gustav Jung sa pre chorobu na jej pohrebnom obrade nezúčastnil. V tom čase mal už osemdesiatdva rokov. Môžeme povedať, že život a dielo Toni Wolffovej priamo vyplývalo z osoby a diela filozofa Carla Gustava Junga.

Mary D.Molton-Lucy A.Sikes: Matka, hetéra, amazonka, médium. Vydavateľstvo Portál, edícia Spektrum. 2015. ISBN 9788026209218

Štyri ženské archetypy, ktoré Toni Wolffová opisuje vo svojom najznámejšom diele, nie sú nové. Nájdeme ich už v histórii, kultúre, umení či literatúre. Predstavujú vzorce inštinktívneho správania, ktoré sú pozorovateľné len cez nevedomé konanie žien. Autorky Mary D. Moltonová a Lucy A. Sikesová sa rozhodli Wolffovej myšlienky oprášiť a zrozumiteľným jazykom ich nanovo ponúknuť verejnosti.

Podľa ich slov odhaľujú Wolffovej archetypy istú paradigmu, ktorá sa uplatňuje tak na ženy z dávnej histórie, ako aj na tie súčasné. V tomto zmysle je podľa nich Wolffovej práca nadčasová a zároveň dynamicky relevantná.

Na náš trh sa ich kniha dostala v českom preklade v roku 2015 a možno ju nájsť vo všetkých väčších kníhkupectvách. 

Matka, hetéra, amazonka, médium

Toni Wolffová delí ženské archetypy na základe ich priorít. Tieto priority sú ukotvené v nevedomí bez toho, aby samotná žena tušila o ich existencii. Kým typ matky sa v prvom rade zaujíma o blaho tých, ktorí sú jej zverení, hetéra má v popredí záujmu vzťah k mužovi.

Amazonku to ťahá k verejnej sfére a jej ambíciou je prispieť k rozvoju spoločnosti. Médium, naopak, preferuje skrytú rovinu života a záujmy duchovnej povahy týkajúce sa filozofie, spirituality či náboženstva.

Elisabeth Louise Vigée Le Brun: Autoportrét s dcérou, 1789, Musée du Louvre, Paríž. Zdroj: Wikimedia Commons

Matka

Matka predstavuje v mysli každého z nás veľmi konkrétny obraz. Ten môže byť v závislosti od našich skúseností s vlastnou matkou viac alebo menej pozitívny. Matka je symbolom, ktorý nachádzame už v pravekých kultúrach ako zobrazenia Venuše kyprých tvarov či staroveké bohyne Zeme a plodnosti. V gréckej mytológii je matka reprezentovaná bohyňou Demeter a v kresťanstve ju zas najdokonalejším spôsobom vystihuje Panna Mária.

Podľa Wolffovej je primárnym sebavyjadrením typu matky starostlivosť. Objektom jej starostlivosti môže byť jej vlastné dieťa, ale pokojne aj zverenec, pacient, žiak či dokonca inštitúcia. Starostlivosť o jej zverené bytosti zatláča do úzadia všetky ostatné vzťahy, dokonca aj vzťah k sebe samej.

Matka v archetypálnom zmysle prevyšuje fyzickú matku práve v jej univerzálnosti. Veľmi dobre tiež ilustruje koncept duchovného materstva, vyzdvihovaný v kresťanstve ako súčasť zasväteného života žien. V istom zmysle ide o snahu integrovať v duši ženy práve archetyp matky, ktorý nesúvisí s fyzickým naplnením materstva ako takým.

Autorky knihy pritom poukazujú na problém, s ktorým sa tento typ žien stretáva aj dnes. „Túžbu po dokonalosti na svoju matku prenáša aj malé dieťa. Je tak zároveň objektom našej túžby i terčom našich sťažností. Aj samotná psychologická literatúra prisúdila matke nadľudské vlastnosti, ktoré v skutočnosti prináležia do archetypového slovníka,“ píšu autorky knihy Moltonová a Sikesová.

Snaha o dokonalosť, s ktorou sa mnohé matky aj dnes stretávajú, je niečím nevedomým, čo na seba prenášajú tak ony samy, ako aj celá spoločnosť. Tak ako každý archetyp má aj matka svoje tienisté stránky. Práve úzkostlivá ochrana, nedôvera v silu a nezávislosť svojho dieťaťa a prílišné zasahovanie do jeho vývoja sú tie najvýraznejšie z nich.

Svoju osobnosť a vlastnú sebarealizáciu môže matka projektovať do svojich zverencov. Taktiež jej vzťahy mimo materstva môžu trpieť na nedostatok záujmu či pozornosti. Príkladom tienistej stránky tohto typu sú ženy, ktorým sa popri starostlivosti o deti rozpadlo manželstvo prípadne bolo zasiahnuté vzájomným odcudzením alebo neverou.

Žena s archetypom matky má tendenciu zamerať celý svoj životný štýl tak, aby naplnila potreby svojho dieťaťa až do sebaobetovania. V tejto snahe môže byť inými ženami nepochopená či dokonca zatracovaná. Toni Wolffová tvrdí, že schopnosť postarať sa o seba a svoje potreby je pre archetyp matky jednou z najväčších výziev k osobnej zrelosti.


Ako si objednať stretnutie

 

Spektrum poskytovanej starostlivosti je postavené na psychodiagnostike a psychoterapii

S ohľadom na potreby našich detských aj dospelých pacientov sa rozsah poskytovaných služieb posunul na pomerne komplexný spôsob terapie, zahŕňajúci nielen diagnostiku a psychoterapiu, ale aj možnosť prepojenia viac spôsobov, ako pracovať na zmiernenie či odstránenie starostí a problémov, pre ktoré k nám deti aj dospelí prichádzajú.

Spoločným heslom mnohých spôsobov terapie aj nadštandardných aktivít je oblasť psychosomatiky, na ktorú je naša ordinácia zacielená.

Vaše problémy, predstavy aj otázky s Vami radi kedykoľvek prediskutujeme.

 

KONTAKTY

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
Nepovinná príloha (dokument, obrázok)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.0 MB
  captcha
  Reload

  qrcode

  webnail

  VITAJTE MEDZI PROFESIONÁLMI

  Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných klientov.


    

  https   Active Search Results   cloudflare

  created by: Marek Sarvas